เกี่ยวกับบริษัท

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (หัวหน้าทีมภาครัฐ)

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

รัฐบาลประกาศใช้นโยบายประชารัฐให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นการให้ความร่วมมือร่วมใจ รวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย โดยมีเป้าหมายปลายทาง คือการลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างศักยภาพการแข่งขัน การสร้างคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มี ความเข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน

นางธิดา กวงเมี้ย
ประธานกรรมการ

ข่าวสาร

คณะกรรมการขับเคลื่อนบริษัท

ประชารัฐ! การระดมสมองและพลังใจจะทำให้เราก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้และนี่คือจุดเริ่มตันของ “ประชารัฐ”

ประชารัฐ คืออะไร ?

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ช่วยกันแก้ปัญหา และคิดหาทางสร้างอนาคตให้ประเทศไทยผ่านโครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมียุทธศาสตร์ที่แน่นอน และหนึ่งในนั้นคือคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยมีเป้าหมายคือเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น